حق انتخاب زن ایرانی برای داشتن یا نداشتن حجاب
 

حق انتخاب زن ایرانی برای داشتن یا نداشتن حجاب
 

​جنبشی آنلاین که زنان از ایران عکس های بدون حجاب خود را ارسال می‌کنند، چرا که طبق قانون پوشش که بعد از انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ تصویب شد زنان در ایران بایستی موهای خود را در محافل عمومی بپوشانند.
{$ LANG === "en" ? "people" : "نفر" $}
{$ LANG === "en" ? "like our campaign" : " به کمپین ما علاقه دارند" $}
​جنبشی آنلاین که زنان از ایران عکس های بدون حجاب خود را ارسال می‌کنند، چرا که طبق قانون پوشش که بعد از انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ تصویب شد زنان در ایران بایستی موهای خود را در محافل عمومی بپوشانند.

{$ LANG === "en" ? "Featured on" : "برجسته در" $}

{$ LANG === "en" ? "Latest from the Blog" : "مطالب جدید" $}

{$ newsTtem.title $}

{$LANG === "en" ? "By" : "توسط"$} {$ newsTtem.author $} , {$ newsTtem.created_human $}